Podmienky používania

Z dôvodu prebiehajúcich technických inovácií a zmien príslušného právneho rámca musíme nasledovné Podmienky používania z času na čas upraviť a/alebo dopĺňať. Preto užívateľov žiadame, aby si pozreli tieto Podmienky používania pred každou návštevou tejto internetovej stránky a zohľadnili prípadné zmeny a/alebo doplnenia.

Prístupom na túto internetovú stránku súhlasíte neobmedzene a bezvýhradne s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami používania internetovej stránky, ktoré môžete vidieť alebo vytlačiť.

Tieto podmienky používania (ďalej len „ podmienky používania “) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom registrácie na webovej stránke VENOOM umiesteného na webovom rozhraní www.venoom.eu (ďalej len „ webové rozhranie “) medzi našou spoločnosťou VENOOM GLOBAL s.r.o., so sídlom Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri mestského súdu v Prahe 26. mája 2017, Zn .: C 276489..

Adresa pre doručovanie: VENOOM GLOBAL s.r.o., Myštěves 7, 503 15 Nechanice, Česká republika

v spolupráci

VENOOM s.r.o.
Podjavorinskej 18/6
Vrútky 038 61
IČO: 36 396 214
DIČ: SK2020105549

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12648/L.

 

Zodpovedná osoba a kontakt

Konatelia: Denis Soldán, Adéla Šenková
Tel: +421 910 207 158
Email: denis@venoom.eu

ako Prevádzkovateľ

a Vami, ako uživateľom

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Portál www.venoom.eu je verejný internetový server poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „Používateľ“) rôzne služby a informácie ktorého prevádzkovateľom je VENOOM GLOBAL s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  2. Užívateľ na VENOOM je fyzická alebo právnická osoba. Užívateľ je povinný vyplniť registračný formulár (najmä údaje, ktoré sú označené ako povinné) a odsúhlasiť znenie týchto všeobecných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto všeobecné podmienky alebo všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky.
 2. O REGISTRÁCII
  1. Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe služieb vo firme VENOOM GLOBAL s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy VENOOM GLOBAL s.r.o..
  2. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne štyrikrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: newsletter@venoom.eu, alebo na uvedenej pevnej adrese.
  3. Objednávky je možné uskutočniť len ako registrovaný uživateľ.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATEĽOV PORTÁLU A PREVÁDZKOVATEĽA
  1. Používateľ sa zaväzuje, že pri využívaní služieb portálu sa nebude správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s dobrými mravmi. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portály na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
  2. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len fotografie, videá alebo iné audiovizuálne diela, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na webovú stránku VENOOM.
  3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na webovej stránke VENOOM, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na webovej stránke VENOOM. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť stránku VENOOM, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia..
 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Užívatelia sa zaväzujú chrániť svoje prístupové údaje a berú na vedomie, že úkon vykonaný pod ich registračným menom zaväzuje priamo ich, bez potreby dokazovania ich osobnej účasti na úkone. Prevádzkovateľ nezodpovedá užívateľom za prípadné škody, ktoré vzniknú neoprávneným použitím ich registračného mena tretími osobami. Užívateľ je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie, a to formou emailovej žiadosti o zrušenie účtu na adresu .
  2. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou súhlasom s týmito všeobecnými podmienkami dáva Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov Užívateľa podlieha úprave zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Užívateľ zároveň udeľuje súhlas na použitie emailovej adresy uvedenej pri registrácii na reklamné účely formou zasielania reklamných emailov (Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť údaje Užívateľov tretej osobe).
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený umiestňovať na jednotlivé stránky reklamnú plochu, ktorú bude mať zakúpená tretia strana.
  4. Účastník vyhlasuje, že ustanovenia týchto všeobecných podmienok akceptuje, sú mu jasné a zrozumiteľné a tieto sa zaväzuje dobrovoľne plniť.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných podmienok.
 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní služieb na VENOOM.eu cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré získame počas nákupu na VENOOM.eu o Vás ako zákazníkoch spravujeme a spracúvame v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Môžete navštíviť naše domovské stránky a prechádzať naše webové stránky bez toho, aby ste poskytovali svoje osobné údaje. Keď sa však zaregistrujete u spoločnosti VENOOM, budete vyzvaní, aby ste o sebe poskytli určité informácie.

  1. VENOOM GLOBAL s.r.o. sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
  2. Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
  3. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
  4. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. VENOOM GLOBAL s.r.o. môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
  5. Objednaním služieb prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.venoom.eu súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.venoom.eu, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.venoom.eu a to na dobu neurčitú.

COOKIES

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosťou, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už aspoň raz navštívili a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamnú kampaň.

Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšinou prehliadačov ponúkajú možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne. Na žiadosť užívateľa podnikne VENOOM GLOBAL s.r.o.. Všetky finančné primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

AUTORSKÉ PRÁVA

Jednotlivé časti našej internetovej stránky sú chránené autorskými právami. Pre dizajn tejto webovej stránky, jej text, všetky grafiky a fotografie, každý jej výber, resp. layout a softvér platí: Copyright © 2014  – 2019 VENOOM GLOBAL s.r.o.. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie alebo reprodukcia (vrátane výtlačku na papier) celej webovej stránky, resp. jej častí, sú povolené len s cieľom zadania objednávky u spoločnosti VENOOM GLOBAL s.r.o. alebo s cieľom využitia tejto webovej stránky ako zdroja nakupovania. Každé iné využívanie materiálov a informácií uvedených na tejto webovej stránke – vrátane reprodukcie, ďalšieho predaja, zmeny a zverejnenia s iným než hore uvedeným cieľom – je zakázané, s výnimkou prípadu, keď na to spoločnosť VENOOM GLOBAL s.r.o. vopred poskytne písomný súhlas.

Copyright © 2014 – 2019 VENOOM GLOBAL s.r.o. Všetky práva vyhradené.

 

Váš VENOOM team

Podmienky používania sú platné od 4/2017 do odvolania.